Enesehindamise küsimustik

Sa said 37 punkti 53 -st
Your score was: 70 %

Aitäh vastamast! Vaadake nüüd allpool esitatud tagasiside ja soovituste valguses üle kursuse ajakava.
Millistele teemadele tuleks pühendada rohkem aega? Milliseid valdkondi rakendate juba edukalt oma töös? Soovitame ka viimaste puhul siiski kursusematerjalidega tutvuda - ehk leiate uusi ideid või vaatenurki?

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Hindamine tähendab (koolikontekstis) eelkõige hinnete panemist. 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

ei tea

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Minu õpilased saavad hindeid . . .

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

. . . vähemalt nii sageli, kui koondhinde kokkusaamiseks vaja (st vähemalt 3 x perioodi jooksul).

. . . võimalikult tihti . see aitab neid motiveerida ja tööle panna.

. . . ńumbrilisi hindeid ma õpilastele ei pane, küll aga annan neile tagasisidet.

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Soov head hinnet saada või hirm halva hinde ees on paljude õpilaste peamiseks motivaatoriks.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

ei tea

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Õppida saab ka ilma hindamiseta.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

ei tea

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kujundav hindamine tähendab  eelkõige pika ja põhjaliku kirjaliku tagasiside andmist.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

ei tea

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kujundaval hindamisel tuleb kindlasti kasutada detailseid hindamismudeleid.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastusTagasiside

jah

ei

ei tea

Küsimused 1–6 käsitlesid teie hindamiskäsitlust ja arusaama sellest, mis on õppimist toetav hindamine. Arvuti näitab osasid vastuseid "roheliste" ja teisi "punastena". See ei tähenda automaatselt seda, et "rohelised" on õiged ja "punased" valed. "Rohelised" arusaamad on siiski omasemad õppimist toetavale hindamisele. Kui teie vastused erinesid enamiku küsimuste puhul või kui te ei osanud vastata, soovitame teil põhjalikumalt tutvuda teemaplokiga "Mis on õppimist toetav hindamine?

Kui saite oma vastustest kinnitust, et teie hindamiskäsitlus vastab õppimist toetava hindamise põhimõtetele, siis loodame, et leiate teemaplokist uusi ideid ja värskeid vaatenurki.

NB! Esimene küsimus oli mõnes mõttes võtmeks kõigile järgnevatele. Kui vastasite sellele, "ei", olete õigel teel. Hindamine tänases koolis on palju laiem mõiste ja see võib toimuda ka täiesti ilma numbriliste hinneteta.

Kui vastasite "jah", siis muutis see kõigi järgnevate vastuste tähendust (sest nt õppida saab väga edukalt ka hinnete panemiseta). Kui neid küsimusi õpetajatega olema arutlenud, oleme kohanud väga palju mõistlikke ja arukaid õpetajaid, kes vastvad, et hindamine ON hinnete panemine. Sageli nad on lihtsalt harjunud seda mõistet niimoodi kasutama, ent mõned neist peavad silmas pigem seda, et see seisukoht on nii õpetajate, laste kui ka vanemate seas kaunis levinud. On ka neid, kes valivad selle vastuse seepärast, et koolis, kus nad töötavad, peetakse hindamist ja hinnete panemist sünonüümideks.

Valikvastustega testis ei tule paratamatult pähe kõikvõimalikud põhjused ja vastusevariandid . . . aga saate neid selgitada eelhindamisülesandes või õpipäevikus! Sest nagu juba varem mainitud - "jah" vastus sellele (nagu ka kõigile järgnevatele küsimustele) pole kindlasti otseselt ja üheselt "vale", pigem näitavad "punased" vastused võimalikke arengukohti õppimist toetava hindamise kontekstis.

 

Küsimus:
Tulemus 1 / 6

Kasutasin hindamiseks kõige rohkem ... (vali peamised meetodid, mida kasutasid eelmisel poolaastal)

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastusTagasiside

… valikvastustega teste

… hindelisi tunnikontrolle

… kontrolltöid

… praktilisi töid

… faktiteadmiste kontrolle, lugemiskontrolle

… vaatlust

… arutelu ja vestlust

… grupitööd

… õpipäevikut, blogi või õpimappi

… loovtöid

. . . klassi ees hinde peale vastamist

... enesekontrolli küsimustikke

Selle küsimuse juures on toodud rida hindamismeetodeid. Need on tagasisides märgitud "punase" ja "rohelisega". Tegelik tõde pole taas must-valge - ka kontrolltööd ja valikvastustega testid sobivad teatud tingimustel ka õppimist toetava hindamise juurde ja vastupidi - vaatlust ja õpimappi saab kasutada viisil, mis ei toeta kõigi õppijate õppimist. Siiski annab selle küsimuse skoor ja "punaste"-"roheliste" vasuste osakaal mingi pildi sellest, kuidas olete kursis õppimist toetavate hindamismeetoditega. Kui valisite valdavalt "rohelised" meetodid, siis saate kursuse hindamismeetodite osast eeldatavasti kinnitust ideedele, mida nagunii oma töös rakendate. Kui oli rohelisi variante, mida Te ei valinud või oli punast oli rohkem, siis on sellest osast loodetavasti ka uusi ideid õppida.

Küsimus:
Tulemus 5 / 5

Minu peamine eesmärk õpetades oli materjaliga edasi minna.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

mõnikord

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kohandasin või seadsin eesmärke ka lähtudes oma õpilaste tasemest, huvidest ja eeldustest. 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

mõnikord

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kaasasin õpilased eesmärgistamisse. 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

mõnikord

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Minu õpilased said aru, milline on õppe siht (mis suunas nad peaksid liikuma) ja eesmärgid (kuhu nad peaksid lõpuks välja jõudma). 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

mõnikord

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Õpilased teadsid, millised eesmärgid on kõige tähtsamad.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastusTagasiside

jah

ei

mõnikord

Küsimuste 8–12 tagasiside näitab, kui palju punkte võimalikest saite eesmärgistamise osas. Kui skoorisite siin hästi, siis olete kas hästi kursis vastavate teooriatega või intuitiivselt õigel teel. Kui punkte jäi puudu, siis soovitame tutvuda kursuse vastava osaga, eriti nende küsimustega, mille vastuseid arvuti hetkel "punaselt" näitab.

Küsimus:
Tulemus 5 / 5

Tutvustasin õpilastele tunni teemat ja õppeülesannet.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastusTagasiside

jah

Tunni teema ja õppe eesmärkide tutvustamine õpetaja poolt on esimene, ent enamasti mitte piisav samm selleks, et õppijad neid eesmärke ka mõistaksid. Kui vastasite "jah" ka järgmistele küsimustele, olete õigel teel. Kui ainult sellele, siis tasuks selle teema tänapäevaseid seisukohti veel uurida nii eesmärgistamise, edu kriteeriuite kui enese- ja kaaslasehindamise plokkidest.

ei

aeg-ajalt

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Arutasin edu kriteeriumid  ehk hea töö/ soorituse olulised tunnused õpilastega läbi.  

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Õpilased teadsid edukriteeriume enne õppeülesande alustamist.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Õpilased kasutasid  edu kriteeriume õppeülesande tegemisel.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

jah

ei

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Edu kriteeriumid kajastasid kõige olulisemaid õppe-eesmärke.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastusTagasiside

jah

ei

Küsimuste 1317 tagasiside

ei oska öelda

Vaadake üle, kui palju punkte võimalikest saite edu kriteeriumite osas. Kui skoorisite siin hästi, siis olete kas hästi kursis vastavate teooriatega või intuitiivselt õigel teel. Kui punkte jäi puudu, siis soovitame tutvuda kursuse vastavate osadega, eriti nende küsimustega, mille vastuseid arvuti hetkel "punaselt" näitab.

Küsimus:
Tulemus 9 / 12

Õppe kavandamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks kogusin infot järgmiselt:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastusTagasiside

Kogusin infot selle kohta, mida õpilased pärast millegi õppimist teavad, oskavad. 

Õpilased esitasid õppe käigus üksteisele küsimusi.

Õpilased märkisid ise üles, mida nad pärast millegi õppimist  teavad, oskavad.

Kogusin infot õpilaste huvide, eelduste, eelistuste kohta. 

Jäädvustasin, salvestasin, panin kirja selle, mida õpilased enne millegi õppimist teavad, oskavad.

Õpilased märkisid ise üles, mida nad enne millegi õppimist  teavad, oskavad.

Analüüsisin õppeprotsessi käigus õpilaste töid ja sooritusi.

Õpilased esitasid õppeprotsessi käigus mulle küsimusi.

Mida suurem rohkem punkte küsimustiku sellest osast saite, seda paremini olete kursis eel- ja järelhindamise temaatikaga. Ja vastupidi - kui selle osa küsimused tõmbasid skoori alla, siis soovitame kindlasti tutvuda eel-, järel- ja protsessihindamise plokiga.

Küsimus:
Tulemus 6 / 8

Kasutasin järgmisi viise tagasiside andmiseks:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastusTagasiside

Õpilased said tagasisidet ainult minult.

Õpilased said tagasisidet nii minult kui kaaslastelt.

Õpilased hindasid ennast ka ise (eneseanalüüsi teel).

Õpilased hindasid ennast IKT vahendite, mudelite vms abivahendite toel.

Tagasiside oli numbriline (hinne).

Tagasiside oli sõnaline.

Tagasiside oli nii numbriline kui ka sõnaline

Tõin välja parimad.

Tõin välja halvimad.  

Tagasiside andis konkreetseid juhiseid selleks, et õpilased saaksid oma töid/ sooritusi paremaks muutma.

Kui olete selle küsimuse vastustega "täppi" pannud, olete hästi kursis tagasiside andmise tänapäevaste arusaamadega. Siingi on küsimusi, mis pole "õiged"-"valed", aga õppimist toetava hindamise kontekstis on natuke õigemad siiski need, mille vastus on "roheline". Kui selles osas küsimusi tekkis, siis soovitame tutvuda kursuse tagasiside osaga.

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kui andsin sõnalist tagasisidet, oli see kõige sagedamini ...

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

... kiitus

... laitus

... nõuanne

 ... töö / soorituse kirjeldus

... tugevuste ja arengukohtade väljatoomine

Küsimus:
Tulemus 0 / 2

Kogutud info põhjal ...

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastusTagasiside

... tegin õppeprotsessis vajaduse korral muudatusi. 

... tegid õpilased ise õppeprotsessis muudatusi.

Kui saite kahele viimasele küsimusele "rohelised" vastused, rakendate oma töös juba õppimist toetavat hindamist. Kas olete kursis ka selle hindamise teooriatega või teete seda intuitiivselt?  Kui vastus tuli "punane", siis viitab see arengukohale. Kui hakkate ise õppeprotsessi käigus kogutud infot õppe jooksvaks muutmiseks kasutama ning - veelgi olulisem - loote ka oma õpilastele selleks võimalused, siis on see kursus juba oma eesmärgi täitnud.

Mõlemal vastuse puhul soovitame üle vaadata ka kursuse viimane plokk - et uusi ideid leida või olemasolevatele kinnitust saada.