Mõisted ja määratlused

Mõiste "hindamine" tänane tähendusväli õppimist toetava hindamise kontekstis on palju laiem traditsioonilisest hinnete panemisest.

  Mõtlemisülesanne

Millal tutvusite kujundava hindamise mõistega? Millises kontekstis?

Millal kuulsite esimest korda õppimist toetavast hindamisest?

Kujundava hindamise mõiste laiem kasutuselevõtt Eestis seostub eelkõige 2011. aasta riiklike õppekavadega. Mõiste on meie pedagoogikaruumis kasutusel olnud siiski juba aastaid varem, samuti selle mõiste sisuks olevad ideed.

Järgnevas lühivideos loetletakse mõned pedagoogilised lähenemised, milles õppimist toetav hindamine juba enne õppekavauuendusi kasutusel on olnud. Samuti kirjeldatakse erinevaid termineid, mida on eesti keeles kasutatud õppimist toetava hindamise idee edasiandmiseks.

  Mõtlemisülesanne

Kas olete mõnega esitluses loetletud lähenemisest kokku puutunud? Mille poolest nende arusaam hindamisest erineb traditsioonilisest?

Kui õpite paaris, siis jagage oma kogemusi kaasõppijaga!