Kursuse autorid/ õppejõud

Kursuse on loonud Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse töötajad: 

Juta Jaani

Õppisin Tartu Õpetajate seminaris klassiõpetajaks ja töötasin seejärel õpetajana kuni õpingute jätkamiseni Tartu Ülikooli pedagoogika magistrantuuris. 2002. aastal asusin tööle Tartu Ülikooli õppekavaarenduse keskusesse. 

Mitmete teemade hulgas, millega olen tegelenud, on mulle kõige enam huvi pakkunud uurimusliku õppe, õppekava rakendumise, väärtuste ja tervise teemadega seotud uuringud ning lõimingu ja läbivate teemade rakendamiseks tugimaterjalide väljatöötamine. 

Olen nendel teemadel oma teadmisi jaganud nii õpetajakoolituse üliõpilaste kui ka tegevõpetajatega.

Maria Jürimäe

Lõpetasin Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal. Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuses töötan alates selle loomisest (2000). Olen tegelnud varase kirjaoskuse ja õppe kavandamise teemadega, alates 2010. aastast eriti hindamise temaatikaga. 

Mul on ka 25 aastat pedagoogikogemust huvihariduses – Panda tantsustuudios, Rütmika võimlemisklubis ning siidimaalikursuste juhendajana. Kõik need aastad olen tegelenud ka õppimist toetava hindamisega – individuaalse, arengut toetava ja innustava tagasisidestamisega, mis põhineb õppeprotsessi käigus kogutud andmetel. Aga et selle asja nimi on õppimist toetav hindamine, sain teada siiski alles mõned aastad tagasi.

Õppimist toetava hindamise alal püüan oma teadmisi praktikas rakendada, õpetades Tartu Ülikooli tudengeid ning pakkudes täiendkoolitust tegevõpetajatele. 

Anita Kärner

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ning kaitsnud samas doktorikraadi pedagoogika alal. Oma doktoritöös käsitlesin doktoriõppe korraldamist ja doktorantide juhendamist.

Töötan kaheksandat aastat Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuses. Tegutsen Euroopa haridusuuringute ja õppekavaarendusega tegelevate organisatsioonide konsortsiumi CIDREE Eesti koordinaatorina.

Minu uurimis- ja arendusvaldkonnad on õppekava ja kooliarendus, juhendamine, hindamine, loovtöö ja selle korraldamine koolis. Nimetatud teemadel koolitan ja juhendan õpetajaid ning annan hindamise seminare õpetajakoolituse üliõpilastele.

Katri Lamesoo

Tartu Ülikoolis töötan 2003. aastast, mil asusin tööle teadurina sotsioloogia instituudis, sugupooleuuringute rühmas. Haridusuuringute ja õppekavakeskuses töötan 2010. aastast, mil liitusin läbivate teemade uurimisprojektiga.

Olen tegelenud kujundava hindamise rakendamise ja kooliõppekava koostamise uurimisega Eesti koolides.

Jätkan õpinguid doktorantuuris, sotsioloogia erialal.