Eel-, protsessi- ja järelhindamine

Selles plokis selgitatakse, miks on oluline õppijate teadmiste, oskuste, hoiakute kohta infot koguda mitte üksnes õppeprotsessi lõpul (järelhindamine), vaid ka selle alguses (eelhindamine) ja pidevalt protsessi käigus (protsessihindamine).

  Ülesanne

Pange kirja, mida te juba teate eel- ja järelhindamise ning protsessihindamise (pideva arusaamise kontrolli) kohta. Säilitage vastus enese teadmiste järelhindamiseks selle ploki lõpus. Oskuste ja hoiakute muutuse hindamiseks pange kirja vastused ka järgmistele ülesannetele.

  Mõtlemisülesanne

Kui tihti ja millisel viisil olete pakkunud õpilastele tundides võimalusi demonstreerida oma eelteadmisi, sh ka väärteadmisi või -arusaamu?
Kui tihti ja millisel viisil olete selgitanud enne uue teema juurde asumist välja õpilaste huvid ja hoiakud või mõtlemise taseme?
Kui tihti ja millisel viisil olete kogunud tundides tagasisidet õpilaste arusaamise edenemise kohta?