Õppijate kaasamine eesmärgistamisse

Esmalt mõned mõtlemisülesanded –  võtke aega ning mõelge ja arutage need ise ja koos kaaslasega läbi enne, kui hakkate teemakohaste materjalidega tutvuma.

  Mõtlemisülesanne

Meenutage oma kooliaega. Kui õpite koos paarilisega või grupis, siis esmalt mõelge igaüks eraldi ning hiljem jagage oma kogemust kaaslastega.

    • Kas saite õpilasena aru, millised olid õppe lühi- ja pikaajalised eesmärgid?
    • Kas nüüd, täiskasvanu perspektiivist analüüsides märkate ka varjatud eesmärke?
    • Millised olid teie eesmärgid õppijana? Kas ja kui, siis kuidas neid arvesse võeti?
    • Millist väärtussõnumit selline eesmärgistamine kandis?

  Mõtlemisülesanne

Mõelge tagasi oma viimase aasta tundidele. Kui sageli kaasasite õppijaid eesmärgistamisse?

Mitte kunagi

Õpetaja, kes ei leia aega ega vajadust õppijate kaasamiseks eesmärgistamisse, põhjendab sellist valikut sageli umbes nii: ka mul endal ei ole võimalik eesmärkide osas kaasa rääkida, need on kõik riikliku õppekava (õpiku) poolt määratud. Õppijaid eesmärgistamisse mittekaasavad õpetajad ei ole arvatavasti kuigi hästi kursis tänapäevaste arusaamadega õpimotivatsioonist või ei leia nad neile teadmistele praktilist rakendusvõimalust. Kehtivad riiklikud õppekavad käsitavad õppimist ja õpetamist tänapäevaselt, väljundikeskselt ja paindlikult – koolidele ja õpetajatele on antud märkimisväärne vabadus õppe kavandamisel. Üks olulisi põhjuseid on see, et vaid sellist vabadus omades saavad õpetajad arvestada kohaliku kogukonna, kooli, enda kui õpetaja ja mis peamine – oma õpilaste soovide, eripärade ja huvidega.

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt õpilastega õppe eesmärgid läbi arutada ja ka õppijatelt endilt nende eesmärke küsida on mõistlik. Õppeperioodi (nt õppeaasta või veerandi) alguses tasuks kindlasti ka õppijatelt küsida, millised on nende lühema- ja pikemaajalised eesmärgid nii ainealaselt kui laiemalt. See aitab õppimist tõhusamaks muuta ja suurendab oluliselt sisemist motivatsiooni. Nutikas õpetaja oskab lõimida ka õpilase isiklikke ja ainevaldkonna-alaseid eesmärke. Näited selle kohta pakume ka selle ploki materjalides.

Alati

Suurepärane! See vastus tundub liiga hea, et olla tõsi. Samas oleme Eestis kohanud õpetajaid, kellel on ajapikku välja töötatud õpilastega õppe eesmärkide läbiarutamise ja õppijate eesmärkide arvestamise rutiin. Nad arutavad õppeperioodi (nt õppeaasta või veerandi) alguses läbi õppijate isiklikud lühema- ja pikemaajalised eesmärgid nii ainealaselt kui ka laiemalt ning seavad nii ühiseid kui ka individuaalsed sihid ja eesmärgid. Iga konkreetsem õppeülesanne seostatakse seatud eesmärkidega ja kuna see raam on kõigile tuttav, ei nõua protsess oluliselt lisaaega. Küllap teate omast käest, et õppijate kaasamine õppeprotsessi täieõiguslike partneritena aitab õppijatel saada oma õppimise "peremeheks". Sisemisest motivatsioonist kantud õppeprotsess on tõhusam ja lõbusam kõigile osalistele.