Õppe eesmärkide tutvustamine ja jagamine

  Mõtlemisülesanne

Mida te teete, et õppijad saaksid aru, mida neilt oodatakse ja mis vormis, milleks nad midagi õpivad, milline näeb välja oodatav töö või sooritus? Millist / milliseid allpool loetletud tegevustest kasutate oma tundides?

Eesmärkide ja edukriteeriumide (nt hindamismudeli) tutvustamine

See on kahtlemata vajalik. Õppe eesmärkide ja edukriteeriumide tutvustamine on esimene samm selguse poole, ent õppimise toetamiseks ei pruugi see olla piisav. Juhul kui õppija neid eesmärke oluliseks ei pea või on valmis tegutsema vaid välise motivatsiooni nimel (et hinne kätte saada), algab pigem mäng edukriteeriumide formaalse/näilise täitmise nimel (ja võimalik on ka pettus, plagiaat vms – peaasi, et tulemus kirja saaks).

Eesmärkide, edukriteeriumide (nt hindamismudeli) "tõlkimine"

Riiklikus õppekavas on kirjas kooliastmete õppe-eesmärgid. Veebis on palju hindamismudeleid. Kui need õpilastele lihtsalt ette anda, et pruugi nad nende sisu mõista – keel on liiga keeruline, terminid võõrad jms. Seetõttu on mõistlik eesmärgid lastele arusaadavas keeles ümber sõnastada (seda, kas nad ikka aru said, on lihtne kontrollida, paludes neil näiteks idee oma sõnadega kirja panna või väljendada seda mõnes teises vormis, nt pildi või skeemina, eesmärke sõbrale või "5-aastasele" selgitada vms)

Eesmärkide/ edukriteeriumite näitlikustamine

Kui õppija teab, mida ja miks ta teeb (eesmärgistus), ning tal on ka konkreetne arusaam sellest, milline näeb välja hea töö/sooritus/protsess, teeb see eesmärkide poole liikumise lihtsamaks. Edukriteeriumide näitlikuks tegemisel ei piisa sageli üksnes hea töö või soorituse demonstreerimisest, kasulikum on analüüsida erinevaid (ka nõrgemaid) töid ja sooritusi.

Koos õppijatega eesmärgistamine

See võib tunduda aeganõudev ja isegi ohtlik – aga mis siis, kui õppijad seavad endale hoopis mingid muud, riiklikust õppekavas ja õpikust erinevad eesmärgid? Kui aga olete seda varianti õpetajana kasutanud, olete küllap kogenud, et kui õppijad eesmärgistamisse kaasata, siis on kõige paremini kindlustatud, et eesmärgid on õppijate jaoks tõesti olulised, nad on valmis nende nimel töötama, pingutama ja vastutust võtma.

  Mõtlemisülesanne

Kuidas saab seostada ainespetsiifilisi õppe-eesmärke kõige olulisemate pädevustega?

Kuidas saab seostada õppijate endi poolt seatud eesmärke kõige olulisemate pädevustega?

Kui õpite koos kaaslas(t)ega, arutlege neil teemadel. Seejärel (aga mitte enne!) võite piiluda ka vastusekasti. Kui teie arutelus sündis teistsuguseid, aga samuti häid ideid, oleks väga tore, kui leiaksite aega ja saadaksite need meiliaadressil maria.jurimae@ut.ee

Eesmärkide seostamine

Kõige olulisemate (eluks hädavajalike) eesmärkide (RÕKs esitatud üld- ja valdkonnapädevused) seas on suur osa selliseid, mis on väga üldised.

Näiteks kui sihiks on, et õppija võrdleb mingeid nähtusi oluliste tunnuste alusel, kirjutab kaardile legendi või väärtustab kodukoha kultuuritraditsiooni, siis on neid kõiki sihte vaja konkreetsemaks muuta mingi täpsema sisu kaudu.

Selleks sisuks võib olla nii ainevaldkonna sisu (nt võrreldakse pilvi nende kõrguse ja kuju alusel, leelis- ja muldmetalle, geneetiliselt muundatud ja muundamata organisme) kui ka õppija enda pakutud sisu (võrreldakse erinevate firmade korvpallitosse, arvutimuusikaprogramme, kiviktaimla loomise printsiipe).

Tähtis on, et ka õppijad mõistaksid, et nende OLULINE õppesiht on just võrdlemisoskuse areng, ent nad ei saa võrrelda asju ja nähtusi, mille kohta pole teadmisi ja arusaamu.

  Praktiline ülesanne

Selle teema ühe eelmise allteema praktilises ülesandes panite kirja oma järgmise teema õppega seonduvad eesmärgid.

Mil viisil oleks kõige parem neid eesmärke õpilastele tutvustada? Kas teema võimaldab ka õppijate oma eesmärkide kaasamist?

Tutvustage eesmärke õpilastele enda valitud viisil ja tegelge samaaegselt ka pedagoogilise dokumenteerimisega (nt salvestage arutelu eesmärkide üle, pildistage tahvlit või paberit, millele eesmärgid (grupitööna) kirja said, paluge õpilastel eesmärgid lühidalt kirja panna ja valige neist töödest välja mõni (nt eriti edukas, keskmine ja selline, mille autorile eesmärgid jäid pigem arusaamatuks jäid).

Näidake neid paarilisele ning arutlege, kas need eesmärgid olid õppijatele olulised ja arusaadavad ning mis andis tunnistust, et see nii oli (või ei olnud). Mida sellest protsessist õppisite ning mida järgmisel korral võiks teha samamoodi? Veel paremini?