Eesmärgiseade

See plokk on eesmärgiseadest ja selle rollist hindamises:

  • selgitatakse eesmärgistamise ja hindamise seoseid
  • kirjeldatakse heade õppe-eesmärkide tunnuseid: olulisus, arusaadavus, jõukohasus / väljakutse pakkumine
  • põhjendatakse prioriteetide seadmise olulisust ja pakutakse välja üks viis eesmärkide "sõelumiseks"
  • pakutakse mõtlemisülesandeid õppijate rollist eesmärgistamisel

 

  Mõtlemisülesanne

Miks peavad paljud autorid nii meil kui mujal eesmärgistamist üheks õppimist toetava hindamise alateemaks?
Milline on eesmärgistamise ja hindamise seos? Kui teile meeldib oma mõtteid graafiliselt väljendada, visandage selle kohta skeem!

Kui õpite paarilisega koos või grupis, siis vastake neile küsimustele esmalt eraldi ning hiljem jagage oma kogemust paaris või grupikaaslastega. (Selline "mõtle (kirjuta) – jaga sõbraga – jaga kõigiga" meetod sobib hästi kasutamiseks ka õpilastega).

Järgnevas videoesitluses arutletakse

  • miks on eesmärgistamine ja hindamine omavahel nii tihedalt seotud
  • võrreldakse sisendi- ja väljundipõhist õppe kavandamist, nende lähenemiste eesmärgisõnastuse erinevusi ning õpetaja ja õpilase vastutust

Eesmärgistamine on seega oluline, et

  • mõista, mida üldse peaks õpetama, õppima ja hindama 
  • saada orientiir, mille alusel õppeprotsessi käigus kogutud infot (õppijate teadmised-oskused-hoiakud) kaaluda

Tänapäeval kirjeldatakse eesmärke sageli väljundipõhiselt – neid nimetatakse eeldatavateks arengutulemusteks (koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas), taotletavateks õpitulemusteks või õpiväljunditeks vms.