Õpijuhis

Kursusel võib osaleda kas paaris, meeskonnana või individuaalselt.
Soovitame õppida paaris või meeskonnana – kui saate kolleegiga kursuse teemadel arutleda, vastastikku nõu anda ja tunde vaadelda, siis on kursusel pakutavaid ideid palju lihtsam edukalt igapäevatöösse rakendada.

e-kursuse materjalid on esitatud temaatiliste plokkidena, mis sisaldavad lühitekste, videoloenguid, linke, ülesandeid ja töölehti. Plokke on soovitav läbida tervikuna. Alustage ja lõpetage kursus, vastates elektroonilisele enesehindamise küsimustikule.

Vastuste põhjal saate kohe ka automaatset tagasisidet, mis aitab kursuse läbimiseks oma eesmärke seada - määratleda, milliste plokkide materjalidega olete juba eelnevalt hästi kursis (ning kursus võib pigem kinnitada Teie olemasolevaid teadmisi ja praktikaid ning ehk aidata neid ka süsteemsemaks muuta) ning milliste plokkide, teemade ja küsimustega on vaja rohkem tööd teha.

Materjalid on lõimitud ning kindlasti soovitame teil teha ka pakutud praktilisi ülesandeid.
Vt materjalide kohta põhjalikumalt leheküljel Kursuse materjalidest.

Kursus on üsna mahukas. Et saaksite järjepidevalt õppida, soovitame koostada ajakava.

Kursuse läbimiseks tuleb täita enesehindamise küsimustik (nii eel- kui ka järelhindamiseks) ning sooritada vähemalt üks järgmistest ülesannetest (A või B):

A) eel- ja järelülesanne

Eelülesanne

Pange palun kursuse algul kirja (1 lk): 

  1. mida õppimist toetavast (kujundavast) hindamisest juba oma töös kasutate (soovi korral võite vastustusele lisada ka oma enesehindamise küsimustiku vastused - need saate kopeerida siit kursuse tagasisidest - koos oma kommentaaridega)
  2. mida uut loodate juurde õppida 

Kirjaliku teksti asemel võite kasutada ka eripärasemaid infoesitlusviise, näiteks skeemi, slaidi- või videoesitlust. 
Saatke see aadressil maria.jurimae@ut.ee ja oletegi kursusele registreeritud!

Järelülesandeks palume kursuse lõpul vastata samadele küsimustele (1 lk):

  1. mida õppimist toetavast hindamisest juba oma töös kasutate
  2. mida uut teada saite ja kuidas ootused täitusid (vastustusele lisage oma uuesti täidetud küsimustiku vastused koos oma kommentaaridega)

B) õpipäeviku pidamine

Kui soovite kasutada õpipäevikut, et kaardistada oma teekonda, tõendada selle abil kursuse läbimist ja põhimaterjali omandamist, siis saatke palun kursuse algul õpipäeviku esimene sissekanne:

  • selgitus, miks sellele kursusele tulite ja mida siit loodate, soovi korral võite kasutada ka enesehindamise küsimustikku.

Saatke see aadressil maria.jurimae@ut.ee ja oletegi kursusele registreerunud!

Kursuse lõpetamiseks saatke ülejäänud õpipäevik (mida peate kogu kursuse vältel) või väljavõtted sellest  + soovi korral ka uuesti täidetud enesehindamise küsimustiku vastused.

Kui õpite paaris vi grupis, siis võite oma ideid õpipäevikus kas osaliselt või täielikult ka kaaslas(t)ega jagada.

Mõlema variandi puhul pidage silmas kursuse taotletavaid õpiväljundeid, eelkõige 

  • proovige praktikas läbi mõned õppimist toetava hindamise võtted
  • analüüsige ise või koos kolleegiga oma (õppimist toetava) hindamise praktikat

Püüdke nii hetkeseisu ja ootusi kaardistades, õpipäevikut pidades kui ka kokkuvõtet tehes silmas pidada just praktikat ning tuua ka näiteid (kirjalikud meenutused, aga ka konkreetsed näitmaterjalid õppijatele antud tagasisidest, fotod töödest, videolõigud tundidest), milles avaldub just teie praktiline tegevus ja professionaalne areng.

Teie saadetud materjalide põhjal anname teile ka tagasisidet!

Samuti loodame, et olete valmis oma materjale ka teiste õpetajatega jagama. Palume luba kasutada neid ka kursuse täiendamiseks ja edasiarendamiseks.

Kursuse läbimist tõendava tunnistuse saamiseks täitke palun vorm.